Výzkum přerušovaného hladovění - Warrior Diet

Mou diplomovou práci, která se zabývá v teoretické části vědeckým poznáním o hladovění a v te empirické pak představuje dva unikátní výzkumy přerušovaného hladovění si můžete stáhnout zde:  Osobnostní determinanty a psychologické účinky přerušovaného hladovění.pdf
Na jejich základě jsem upravil svůj dosavadní systém poznatků o nejefektivnějším způsobu stravování a vznikl tak Performance Lifestyle 2.0.
 
Obsahuje:
-kapitolu představující poznatky, na kterých PL2.0 stojí včetně komplexního pojednání o mýtech o stravě z hlediska klasického stravování i nových přístupů
 
-12ti týdenní detoxikační protokol pro začátečníky s dodržováním stravy, lidi ve spárech mýtů o stravě i klienty Performance Lifestyle.
 
-První dialektický stravovací protokol na světě. Bio-psycho-socio-ekonomický model stravování, založený zejména na autoregulaci. Individuálně přizpůsobený Vašim cílům, pro nejrychlejší výsledky.
 
-Handbook of Performance Lifestyle aneb recepty více než 40 jídel včetně jejich fotografií a rozbor veškeré potřebné suplementace.
 
 
Možnost zakoupení zde: Performanc e Lifestyle 2.0

OSOBNOSTNÍ DETERMINANTY A PSYCHOLOGICKÉ ÚČINKY PŘERUŠOVANÉHO HLADOVĚNÍ

OBSAH:

ÚVOD 6
1. TEORETICKÁ ČÁST 8
1.1 Diety 9
1.1.1 Vymezení pojmů 9
1.1.2 Paradigma zdravé výživy 13
1.1.3 Přesvědčení vs. vědecké poznání o výživě. 14
1.2 Půsty a přerušované hladovění jako forma diety 17
1.2.1 Vymezení pojmů 17
1.2.1.1 Hlad 17
1.2.1.2 Hladovění a jeho druhy 18
1.2.2 Náboženské půsty 19
1.2.3 Půsty v medicíně. 19
1.2.4 Přerušované hladovění 21
1.2.4.1 Warrior Diet 21
1.2.4.2 Další druhy přerušovaného hladovění 23
1.2.4.3 Výzkumy fyziologických účinků hladovění 25
1.3 Psychologické účinky hladovění 27
1.3.1 Keysova a Yudkinova studie 27
1.3.2 Současné výzkumy 29
1.3.3 Neuropsychologické účinky 31
1.3.4 Shrnutí 32
1.4 Pětifaktorový model osobnosti 33
1.4.1 Osobnost 33
1.4.2 Rysy osobnosti 34
1.4.3 Lexikální přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti 36
1.4.4 Dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti 37
1.4.5 Metody pro diagnostikování pěti dimenzí osobnosti. 38
1.4.5.1 NEO Personality Inventory (NEO-PI) 38
1.4.5.2 Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 38
1.4.5.3 NEO-PI-3 39
1.4.5.4 NEO Pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) 39
1.4.6 Obsah dimenzí osobnosti dle BIG FIVE 40
1.4.6.1 Extraverze 40
1.4.6.2 Neuroticismus (Emocionální stabilita) 40
1.4.6.3 Přívětivost 40
1.4.6.4 Svědomitost 40
1.4.6.5 Otevřenost vůči zkušenosti / kultura 41
1.4.7 Shrnutí. 41
1.5 Shrnutí teoretické části 42
2. EMPIRICKÁ ČÁST 43
2.1 Kvantitativní výzkum 44
2.1.1 Cíle výzkumu 44
2.1.2 Metoda 45
2.1.2.1 Popis souboru výzkumných osob 45
2.1.2.2 Tvorba výzkumného souboru 47
2.1.2.3 Metoda 48
2.1.2.4 Způsob získání dat 49
2.1.2.5 Design výzkumu 50
2.1.2.6 Zpracování dat 53
2.1.3 Výsledky a jejich interpretace 54
2.1.3.1 Testování normality 54
2.1.3.2 Vliv délky přerušovaného hladovění na jednotlivé dimenze symptomů 54
2.1.3.3 Patologické hodnoty 59
2.1.3.4 Vliv délky přerušovaného hladovění na hmotnost 60
2.1.3.5 Experimentální mortalita 61
2.1.4 Diskuze 62
2.1.4.1 Psychologické účinky přerušovaného hladovění 62
2.1.4.2 Vhodnost přerušovaného hladovění pro ženy 65
2.1.4.3 Vliv přerušovaného hladovění na změnu hmotnosti. 66
2.1.4.4 Limity výzkumu 66
2.1.4.5 Možnosti dalšího výzkumu 67
2.2 Kvalitativní výzkum 68
2.2.1 Cíle výzkumu 68
2.2.2 Metoda 69
2.2.2.1 Popis souboru výzkumných osob 69
2.2.2.2 Metoda 70
2.2.2.3 Způsob získání dat 72
2.2.2.4 Zpracování dat 73
2.2.3 Výsledky a jejich interpretace 74
2.2.3.1 Základní charakteristiky 74
2.2.3.2 Přerušované hladovění 76
2.2.3.3 Důvody započetí a ukončení 78
2.2.3.4 Adaptace na přerušované hladovění 80
2.2.3.5 Výsledky zkoumaných osob v porovnání s očekáváním 82
2.2.3.6 Osobnostní vlastnosti 83
2.2.4 Diskuze 86
2.2.4.1 Osobnostní vlastnosti jako determinanty přerušovaného hladovění 86
2.2.4.2 Podobnosti mezi lidmi, dlouhodobě dodržujícími přerušované hladovění 86
2.2.4.3 Rozdíly z hlediska ukončení přerušovaného hladovění. 88
2.2.4.4 Limity výzkumu 88
2.2.4.5 Možnosti dalšího výzkumu 89
2.3 Závěrečná diskuze. 90
ZÁVĚR 91
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 92
PŘÍLOHY 96
Seznam příloh: 96
Příloha č. 1: Úvodní informační email s možnosti účasti na výzkumu. 97
Příloha č. 2: Formulář obsahující zkrácenou verzi SCL-90. 99
Příloha č. 3: E-mail s instrukcemi ke kvantitativnímu výzkumu. 103
Příloha č. 4: stravovací protokol a instrukce k výzkumu. 105
Příloha č. 5: E-mail po ukončení výzkumu 111
Příloha č. 6: Test předpokladu normality (SPSS 19) 112
Příloha č. 7: Deskriptivní statistiky symptomů dle SCL-90 113
Příloha č. 8: Nabídka účasti na facebookových stránkách Performance Training 114
Příloha č. 9: Osobní dotazník přerušovaného hladovění 115
Příloha č. 10: Průvodní email ke kvalitativnímu výzkumu. 116
 

Lifestyle 2.0